Skip to main content

INTEGRITETSPOLICY

Vilka vi är

ANDERS WALLS STIFTELSE och ANDERS WALLS VETENSKAPLIGA STIFTELSE
Org. nummer: 802010-1161 (AWS), 802011-0741 (AWV)
Adress: Box 7823, 103 97 Stockholm

Information om vår behandling av dina personuppgifter

GDPR är EU:s lagstiftning om personuppgifter och har implementerats i svensk lag. Därför har vi tagit fram denna integritetspolicy, som förtydligar hur vi arbetar för att skydda dina personuppgifter. Syftet är att stärka din integritet och informera dig om dina rättigheter.

Personuppgiftsansvar

Vi är personuppgiftsansvariga för behandlingen av personuppgifter på andra webbplatser som drivs av stiftelserna. Kontaktuppgifter till oss finns högst upp i detta dokument samt på vår hemsida.  

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Följande tabell anger de kategorier av personuppgifter som vi samlar in och behandlar om dig. 

Kategori

Beskrivning


Kontaktuppgifter

Detta är uppgifter som vi samlar in för att kunna komma i kontakt med dig inom ramen för vår verksamhet: 

 • Förnamn och efternamn
 • E-postadress
 • Adress
 • Telefonnummer

Ansökningsuppgifter

Inom ramen för vår verksamhet behandlar vi ansökningar om anslag. Om du ansöker om anslag från oss kommer vi att behandla följande uppgifter om dig: 

 • Personnummer
 • Organisationsnummer
 • Curriculum vitae
 • Referensbrev/intyg från utomstående person
 • Arbetsplats / Lärosäte
 • Professionell titel
 • Projektbeskrivning
 • Budget med en specifikation över kostnader
 • En redogörelse för hur du avser synliggöra Stiftelsens stöd till projektet

För det fall att din ansökan om forskningsanslag även innehåller information om medsökande kommer vi att behandla även dessa personers information i enlighet med denna policy. 


Bilder & Fotografier 

I samband med våra event samt kommunikation kring utdelade anslag kan vi komma att behandla bilder och fotografier som föreställer dig. Vi kommunicerar enbart bilder externt efter ditt godkännande.


Kommunikation 

Om du kontaktar oss via email med frågor eller om vi kontaktar dig via email med anledning av vår verksamhet, våra event eller anslag kommer vi att behandla den kommunikation som sker oss emellan.


Kost och allergier 

Inför att vi genomför event kan vi komma att samla in dina uppgifter om kost och allergier. Detta för att säkerställa att vi erbjuder dig relevanta kostalternativ när du deltar vid våra evenemang. 


Vi behandlar inga s.k. känsliga uppgifter såsom politiska åsikter, etnicitet, funktionshinder, sexuell tillhörighet eller religion.  

Vad vi använder dina uppgifter till

I följande tabell vill vi göra det tydligt för dig vilka ändamål vi har med personuppgiftsbehandlingen, den lagliga grunden för varje ändamål samt vilka kategorier av personuppgifter som behandlas för varje ändamål. 

Ändamål 

Laglig grund 

Kategorier av personuppgifter 


Behandla ansökningar om anslag

Samtycke 

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Kommunikation

Extern kommunikation kring vår verksamhet 

Samtycke 

 • Kontaktuppgifter (dock enbart fullständigt namn, titel och organisation
 • Ansökningsuppgifter
 • Bilder & Fotografier

Bjuda in till och genomföra evenemang

Intresseavvägning

 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation

Tillhandahålla mat och dryck vid evenemang 

Samtycke

 • Kostpreferenser

Statistik och analys 

Intresseavvägning

 • Ansökningsuppgifter

Uppfylla rättsliga förpliktelser gentemot myndigheter 

Rättslig förpliktelse 

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter

Tillmötesgå en begäran från brottsbekämpande myndigheter, domstolar eller andra behöriga myndigheter. 

Efterlevnad av juridiska skyldigheter 

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Kommunikation
 • Bilder & Fotografier

För att uppfylla avtalsförpliktelser med tredje parter 

Intresseavvägning

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Kostpreferenser

För att upprätta, utöva eller försvara rättsliga anspråk

Intresseavvägning

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Kommunikation

För att utföra undersökningar och enkäter

Samtycke

 • Kontaktuppgifter
 • Kommunikation

För att utföra verksamhetsplanering, rapportering och prognoser. 

Intresseavvägning

 • Ansökningsuppgifter

Hur vi samlar in dina uppgifter

Vi samlar i första hand uppgifter direkt från dig.

I vissa fall kan vi behöva komplettera en ansökan med offentligt tillgängliga uppgifter, men i sådant fall enbart i syfte att kunna behandla en ansökan.

Delning av dina uppgifter

I detta avsnitt vill vi beskriva för dig hur vi kan komma att dela dina uppgifter med andra. 

Kategorier av mottagare 

Kategorier av personuppgifter 

Anledning till delning 


Mottagare av extern kommunikation 

 • Kontaktuppgifter (Namn)
 • Bilder och Fotografier
 • Ansökningsuppgifter (Lärosäte och Projekttitel)

Meddelanden om utdelade anslag eller annan information på hemsida och i pressutskick 


Inom vår verksamhet 

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Bilder & Fotografier
 • Kommunikation

Behandling sker enbart för att kunna bedriva vår dagliga verksamhet, genomföra ansökningsprocesser och meddela anslag, samt i syfte att kunna bjuda in till och genomföra evenemang.

Våra verksamheter är: Kjell och Märta Beijers Stiftelse, Anders Walls Stiftelse, Anders Walls Vetenskapliga Stiftelse, Konsul Berghs Stiftelse samt Wallumniföreningen.


Tjänsteleverantörer

 • Kontaktuppgifter
 • Ansökningsuppgifter
 • Kommunikation
 • Kostpreferenser

Delning sker enbart för att möjliggöra för tjänsteleverantörer att kunna tillhandahålla sina tjänster till oss. Dessa tjänsteleverantörer inkluderar de vi anlitar för att:

 • Mottaga ansökningar om anslag
 • Anordna och genomföra evenemang
 • Upprätthålla teknisk infrastruktur inom vår verksamhet
 • Leverera de system och tjänster som behövs för vår dagliga verksamhet.

Lagring av uppgifter

Vi lagrar dina personuppgifter bara så länge det är nödvändigt för att fullgöra de ändamål som de samlats in för, som exempelvis: 

 • Behandla ansökningar om anslag
 • Extern kommunikation kring vår verksamhet
 • Bjuda in till och genomföra evenemang
 • Statistik och analys
 • efterleva våra rättsliga förpliktelser
 • andra berättigade och väsentliga verksamhetsändamål

För att bestämma en lämplig lagringsperiod för personuppgifter utvärderar vi antalet personuppgifter, behandlingens art och känsligheten av personuppgifterna, den potentiella risken för obehörig användning eller obehörigt röjande av dina personuppgifter, ändamålen för vilka vi behandlar personuppgifter, om vi kan uppnå ändamålen på något annat sätt, samt tillämpliga rättsliga skyldigheter.

När vi har samlat in personuppgifter med stöd av ditt samtycke och vi saknar annat lagligt stöd för behandlingen, kommer vi att radera dina personuppgifter om du återkallar ditt samtycke.

Särskilt om kostpreferenser

Uppgifter om kostpreferenser kan bestå av så kallade ”känsliga personuppgifter” som direkt eller indirekt innehåller uppgift om hälsa, religion och/eller politisk åskådning. Vi vill enbart behandla korrekta uppgifter om kostpreferenser och enbart i syfte att kunna tillhandahålla relevanta kost- och dryckesalternativ vid våra event. Vi raderar med jämna mellanrum uppgifter om kostpreferenser för att säkerställa att uppgifterna är korrekta och relevanta. 

Skydd för dina uppgifter

Vi strävar efter att skydda dina personuppgifter. Vi har därför infört lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter. Var dock medveten om att inget system någonsin är helt säkert. 

Överföring till andra länder

Vi är etablerade i Sverige. Vi överför inte personuppgifter till länder utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES). Om detta vid någon tidpunkt skulle ändras kommer vi att informera dig genom att uppdatera denna integritetspolicy och tillse att vi vid överföring av personuppgifter utanför EES använder verktyg för att se till att dataöverföringen sker enligt gällande lag samt att ge dina uppgifter samma skyddsnivå som de har i hela EU.

För att försäkra oss om att varje dataöverföring följer tillämplig EU-lagstiftning använder vi i sådant fall någon av följande skyddsåtgärder:

 • Tillämpar EU-kommissionens standardavtalsklausuler (SCC). Enligt dessa klausuler måste den andra parten skydda dina uppgifter och ge dig rättigheter och skydd på EU-nivå.
 • Beslut om adekvat skyddsnivå. Detta innebär att vi överför personuppgifter till länder utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har adekvata lagar för att skydda personuppgifter, enligt beslut av Europeiska kommissionen.
 • I vissa fall inhämtar vi ditt uttryckliga samtycke för överföringen.

Om du vill ha ytterligare information om dessa skyddsåtgärder, vänligen kontakta oss via de kontaktuppgifter som anges på vår hemsida www.wallstiftelsen.se. 

Dina rättigheter

Du har flera rättigheter beträffande dina personuppgifter. Du kan få tillgång till dem enligt särskilda regler. Du kan begära att få dem rättade eller kompletterade. Om du vill kan du få dem raderade när ändamålet med behandlingen är genomfört eller när vi inte längre har rättslig skyldighet att behandla dem, men då kan vi inte längre hålla kontakt med dig. Du kan få behandlingen av dina personuppgifter begränsad till att avse endast vissa ändamål eller invända mot viss behandling av dem. Du kan framföra klagomål hos Integritetsskyddsmyndigheten. Om du har några frågor angående vår integritetspolicy är du välkommen att kontakta oss via vår hemsida www.wallstiftelsen.se.

Ändringar till denna policy

Vi kan ibland göra ändringar till denna informationstext.

När vi gör väsentliga ändringar i informationstexten underrättar vi dig med ett meddelande som är lämpligt med hänsyn till omständigheterna.