Om Anders Walls Stiftelse

Om Anders Walls Stiftelse

I samband med Anders Walls 50-årsdag 1981 tog ett antal framträdande personer inom svenskt närings- och kulturliv initiativet till en insamling för att främja sådana ändamål som ligger Anders Wall nära. Man avsåg särskilt att stödja insatser gjorda av unga människor i en anda av entreprenörskap och kreativt tänkande. Året därpå bildades en renodlad utbildnings- och forskningsstiftelse. Dessa båda stiftelser fick namnen Anders Walls Stiftelse respektive Anders Walls Vetenskapliga Stiftelse och står under Länsstyrelsens tillsyn. Stiftelsernas grundkapital uppgick från början till knappt 7 miljoner kronor.

Anders Walls Stiftelse delar varje år ut mer än tio stipendier i storleksordningen 75.000-150.000 kronor vardera.

Stipendierna utdelas med något enstaka undantag, såsom landsbygdsstipendierna som utdelas på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademiens högtidsdag, vid en ceremoni i Kungliga Musikaliska Akademien under mars månad varje år.